Dr n. med. Maciej Żarow

  Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapesz-cie, Węgry (1995). W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Ocena pośred-nich wypełnień kompozytowych w przypadku znacznego zniszczenia zębów bocznych”. W 2005 roku ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Kra-kowie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu). Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist, z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appo-intment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester, gdzie prowadził prace w zakresie mostów adhezyjnych oraz odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym.
  Jest autorem ponad 100 prac ogłoszonych drukiem. Od wielu lat jest wykładowcą na kongre-sach naukowych w Polsce i zagranicą, w tym dla programów podyplomowych master z En-dodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Chieti (Włochy). W latach 2012- 2016 redaktor na-czelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Członek rady naukowej następują-cych czasopism: Stomatology Edu Journal, Endodontology, Official publication of Indian Endodontic Society (IES), Medical Tribune Stomatologia, Endodoncja w praktyce, Asysta dentystyczna, Magazyn Stomatologiczny (2005-2011). Od roku 2020 redaktor naczelny cza-sopisma Kwintesencja dla lekarzy stomatologów.
  Autor książki ” Endoprotetyka – przewodnik dla praktyki” (wydanej w językach: polski, an-gielski, rosyjski, chorwacki, chiński, francuski) oraz książki „Licówki” wydanej w języku polskim (Wyd. Quintessence Int) i w języku angielskim (2022).
Honorowy członek włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Ita-liano”. Członek aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Certyfikowany członek European Society of Cosmetic Dentistry (od 2019 roku), członek zarządu ESCD oraz koordynator ds/ działalności międzynarodowej. Absolwent curriculum edukacyjnego dr Joh-na Koisa w Seattle (2012-2019). W roku 2020 uzyskał tytuł mentora Kois Center.